Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

BUDOWA PLACU ZABAW

  Jeżeli jesteś inwestorem prywatnym, zarządcą osiedla lub może dyrektorem placówki oświatowej i przyszło Ci się zmierzyć z niezwykle ciekawym ale i trudnym zadaniem, jakim jest wybudowanie PLACU ZABAW, jesteś we właściwym miejscu.

  Plac zabaw to miejsce bardzo ważne w życiu każdego dziecka, będące spełnieniem marzeń malucha, korzystającego z przeróżnych, często bardzo finezyjnych urządzeń, rozwijających jego sprawność ruchową i kształtujących wyobraźnię.

  Zanim plac zabaw jednak powstanie, przyjdzie Państwu zmierzyć się z wieloma restrykcyjnymi przepisami, normami, ustawami oraz dyrektywami unijnymi, które szczegółowo regulują kwestie związane z budową placu zabaw na poszczególnych etapach.

  Dlatego też, naszym celem jest dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji, dotyczących tematyki budowy placu zabaw, które zgromadziliśmy w jednym miejscu.

  Krok po kroku przeprowadzimy Państwa przez poszczególne etapy realizacji zewnętrznego placu zabaw, by inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem.


1. Pomysł


  Na początku warto postawić sobie pytanie, czemu służyć ma wybudowany plac zabaw i jakie funkcje powinien spełniać. Pozwoli to wybrać urządzenia zabawowe, które będę w pełni odpowiadać Państwa oczekiwaniom. Trzeba również pamiętać o pozostałych elementach składających się na plac zabaw. Bowiem nawet najatrakcyjniejsze huśtawki, zjeżdżalnie i inne zabawki, jeśli będą źle rozstawione, nie uczynią tego miejsca ciekawym, na którym dzieci będą chętnie przebywać i radośnie spędzać czas na bezpiecznej za- bawie.

  Należy zatem uwzględnić w swoim planie zagospodarowania placu zabaw również zieloną część terenu, pokrytą roślinnością, która stworzy bezpieczny, ciepły klimat. Poza tym roślinność oddziałuje na wszystkie zmysły młodych ludzi, kształtując w nich potrzebę poznawania świata, a także stwarza zdrowe warunki zabawy poprzez swój wpływ na otoczenie (zapach unoszący się w powietrzu, pochłanianie przez rośliny dwutlenku węgla itd.).

  Kolejnym krokiem na tym etapie jest rozpoznanie w terenie, który moglibyśmy zagospodarować pod plac zabaw. Niezmiernie ważne jest, by ustalić, czy można w jakiś sposób wykorzystać ukształtowanie terenu, istniejącą infrastrukturę i roślinność w projekcie placu zabaw.  Przy ocenie, czy dane miejsce nadaje się na plac zabaw pod uwagę trzeba wziąć bardzo dużo czynników:

- nasłonecznie terenu powinno wynosić co najmniej 4 godziny w porze dnia między 10-16 godziną, jedynie w  zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.

- preferowane sąsiedztwo boisk, bieżni które możnaby wykorzystać do zabaw z dziećmi

Takich czynników i uwarunkowań prawnych, które trzeba wziąć pod uwagę jest bardzo dużo. Szczegółowy ich opis znajdą Państwo w aktach prawnych dotyczących prawa budowlanego i normach regulujących bezpieczeństwo placów zabaw (zakładka Regulacje prawne).


2.   Projekt

 

  Po skonfrontowaniu Państwa pomysłu na plac zabaw z rzeczywistymi warunkami oraz istniejącą infrastrukturą terenu i uznaniu, że możliwa jest jego budowa  przy jednoczesnym spełnieniu wszelkim uwarunkowań prawnych,  można zająć się zaprojektowaniem wymarzonego miejsca zabaw.

  Na tym etapie należy jednak zadać sobie pytanie, czy nie warto zlecić przygotowania projektu profesjonalistom, niezależnym projektantom, niepowiązanym z firmami handlowymi, oferującymi urządzenia zabawowe. W innym bowiem przypadku może się okazać, iż projekt zakłada wyłącznie montaż urządzeń, które dana firma oferuje. Niesie to za sobą ryzyko, iż nie będą to urządzenia najbardziej funkcjonalne i w najkorzystniejszej cenie. Lepiej zatem unikać takich sytuacji, by mieć pewność, że wybudowany plac będzie w pełni funkcjonalny i optymalnie wykorzysta przeznaczone środki na ten cel. Trzeba też pamiętać, iż każdy nowo wybudowany plac zabaw będzie sprawdzany przez kontrolera i tylko inwestycje przeprowadzone w sposób profesjonalny, wykonane bez żadnych błędów projektowo-wykonawczych, zostaną dopuszczone do użytku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości, błędów w wykonaniu lub niezgodności z przepisami, plac zabaw może nie otrzymać akceptacji komisji dokonującej jego odbioru.

  Ocena projektów - gdy już projekt zostanie przygotowany trzeba go ocenić pod względem bezpieczeństwa, atrakcyjności dla dzieci i jego funkcjonalności. Jeśli projekt spełni nasze oczekiwania możemy przejść do kolejnego etapu czyli wyboru firmy, która dostarczy nam elementy zabawowe. 


3.   Przegląd rynku.


  Na rynku występuje wielu producentów różnorodnych urządzeń zabawowych, a także firm zajmujących się budową placów zabaw. Wybór na pewno nie jest więc łatwy, szczególnie, że czasem można trafić na wykonawców, którzy w zakresie projektowania placów zabaw i kwestii bezpieczeństwa mają bardzo małe lub nawet zerowe doświadczenie.  Dlatego tak ważne jest, by projekt i wykonanie placu zabaw powierzyć dwóm różnym instytucjom. Zmniejszy to ryzyko, trafienia na nieprofesjonalną firmę, która przygotuje projekt niespełniający wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów czy też zainstaluje urządzenia niezgodne z normami bezpieczeństwa. 

  Bardzo ważne jest, by przy wyborze huśtawek, przeplotni i innych elementów zabawowych kierować się jakością ich  wykonania i funkcjonalnością, a dopiero na ostatnim miejscu np. kolorystyką.

  Funkcjonalne i atrakcyjne urządzenia montowane na placu zabaw powinny dawać możliwość:

- manipulacji i przekształcania;

-  przemieszczania się  dzieci, dając im duży margines swobody i improwizacji w wymyślaniu zabaw (przeplotnie, zjeżdżalnie, zestawy linowe itd.);

-  oferować różne formy aktywności i symulować zabawy tematyczne ( np. w dom).

  Niezwykle istotną kwestią jest również fakt, by każdy element zabawowy posiadał odpowiednie certyfikaty i oznaczenia, poświadczające jego zgodność z obowiązującymi normami,  a wszystkie pozostałe elementy wyposażenia nie zagrażały dzieciom podczas zabawy.

  Przed zakupem dokładnie trzeba sprawdzić na jaki okres producent udziela  gwarancji na oferowany przez siebie asortyment. Z założenia bowiem elementy wyposażenia zabaw mają służyć dzieciom przez bardzo długi czas. 


4. Przygotowanie przetargu.


  Zasady organizacji przetargów reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Umiejętne przeprowadzenie procedury przetargowej i wyznaczenie kryteriów oceny ofert zwiększa szanse na to, iż plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny i funkcjonalny. Równie ważne jest prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, w którym uwzględnione zostaną wszystkie wymagania Zamawiającego (czyli jednostki ogłaszającej przetarg). 

  Przystępując do przetargu, Zamawiający w pierwszej kolejności musi określić przedmiot zamówienia, który powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający może w opisie odwołać się do cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem polskich lub europejskich norm, a także nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

  Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w której musi zawrzeć szczegółowy opis wymagań stawianych oferentom oraz kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Jako kryterium oceny ofert oprócz ceny warto uwzględnić dodatkowe kryteria takie jak : jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, termin wykonania  zamówienia, walory dydaktyczne czy użyteczność. 

  Przy czym bardzo ważne jest ustalenie właściwego znaczenia dla poszczególnych kryteriów z zachowaniem pomiędzy nimi odpowiedniej proporcji. Dla opisu poszczególnych kryteriów trzeba podać wzór jaki będzie wykorzystywany przy jego zastosowaniu i dokładnie je opisać, by jasno określić za co będą przyznawane punkty.

W przypadku placu zabaw, kryteria mogą i raczej powinny odnosić się do właściwości ekonomicznej, technicznej lub jakościowej wykonawcy.

  W miarę możliwości wszystkie kryteria oceny ofert powinny mieć charakter mierzalny, tzn. liczbę punktów za stopień spełniania poszczególnych kryteriów można obliczyć matematycznie. Sformułowanie kryteriów niemierzalnych, należy jak najdokładniej opisać w ogłoszeniu i SIWZ, zarówno samo kryterium, jak i sposób jego oceny.

  Wagę kryteriów należy określać rozważnie, aby nie doprowadzić do tego, że dostaniemy produkt tylko nieco lepszy za nieporównywalnie większe pieniądze.

  Niedopuszczalne są kryteria uznaniowe, czyli takie, które utrudniałyby wybór najkorzystniejszej oferty. Mogłyby zostać uznane za złamanie uczciwej konkurencji, określonej w art.7 ustawy.  Brak kryteriów oceny ofert w SIWZ może spowodować unieważnienie postępowania

  Zamawiający przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu, o treści określonej w art. 41 PZP, a następnie zamieszcza je w swojej siedzibie, a także na własnej stronie internetowej. Obowiązkowo ogłoszenie publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych, co odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie www.uzp.gov.pl. Zamawiający ma obowiązek zachować dowód publikacji ogłoszenia dla potrzeb ewentualnej kontroli.


5. Wyłonienie wykonawcy.


  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Możliwe jest natomiast poprawianie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w trybie art. 88  Prawa Zamówień Publicznych, o czym Zamawiający informuje wszystkich wykonawców.

  Następnie Zamawiający bada, czy zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty, wymienione w art. 89 PZP. Do takich okoliczności m.in. zalicza się: niezgodność treści oferty z ustawą lub specyfikacją, zawarcie w ofercie rażącej niskiej ceny, popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. O odrzuceniu oferty Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, łącznie z tym, którego oferta została odrzucona

  Najczęściej głównym kryterium oceny ofert złożonych w przetargu jest oczywiście cena zaproponowana przez daną firmę. Nie zawsze musi być to jednak jedyne kryterium wyboru. Często warto wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak: jakość i bezpieczeństwo montowanych urządzeń, także ich atrakcyjność i walory dydaktyczne, koszty montażu, eksploatacji, a także serwis lub choćby termin realizacji zamówienia.


 6.   Umowa z wykonawcą.


  Finalizacją postępowania w sprawie Zamówienia Publicznego jest zawarcie umowy. Umowa taka powinna zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może także służyć pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji. Przy znacznej wartości zamówienia wniesienie zabezpieczenia jest obowiązkowe. Zabezpieczenie może być wnoszone m.in. w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Wysokość zabezpieczenia ustala zamawiający w wysokości od 2 do 10 proc. ceny podanej w ofercie lub wynikającej z umowy.


7.   Wymagania, które muszą być spełnione w trakcie realizacji placu zabaw:


        a)   normy bezpieczeństwa:

            I. dotyczące zabawek

  Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).

  Place zabaw wyposażyć można w urządzenia (lub ich zestawy) niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym, takie jak:

* huśtawka wahadłowa podwójna

* huśtawka „ważka” podwójna

* pająk linowy

* ścianka wspinaczkowa

* poręcze gimnastyczne

* drabinka wysoka

* zestaw drążków do podciągania

* równoważnia ”wiszący mostek”

* równoważnia ”taran”

* zestaw 2 wież z mostkiem, pochylniami i przeplotnią

* zestaw 2 wież z mostkiem, pochylnią, przeplotnią, drabinką, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową.

  Producenci urządzeń zabawowych wprowadzają na rynek szereg nowych elementów, bądź też całkowicie nowych konstrukcji służących do zabawy. Są to urządzenia grupujące wiele wyżej wymienionych elementów spełniające wszystkie normy i pozwalające na wszechstronny rozwój bawiących się na nich dzieci. Są to zestawy z grupy tak zwanych zabawek interaktywnych. Dobrze dopasowane do potrzeb placówki potrafią przewyższyć funkcjonalnością i atrakcyjnością zestawy z grup zabawek znanych nam od dawna.

Elementy dodatkowe wyposażenia placu zabaw to np.:

* ławeczki

* kosze na śmieci

* tablica informacyjna z regulaminem

* tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania

  Elementy wyposażenia placów zabaw dla dzieci na terenach przyszkolnych można projektować w konwencji „naturalnej”, z materiałów drewnianych oraz wykonanych z lin sizalowych, bądź łańcuchów i drążków metalowych, z dominantami w kolorze niebieskim.

  Istniejące już wyposażenie terenów szkolnych w urządzenia rekreacyjno-ruchowe, zieleń, ławki czy kosze na śmieci – można dowolnie włączyć w projektowane place zabaw dla dzieci młodszych.

           II. dotyczące bezpiecznej nawierzchni

  Norma PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki) mówi o tym, iż wszystkie nawierzchnie wyposażenia placów zabaw powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych oraz należy je realizować zgodnie z wymogami w/w normy.

Rodzaje nawierzchni:

  Nawierzchnia trawiasta

 • Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody.
 • Szpalery żywopłotów oraz drzew i krzewów formowanych, stanowić będą jednocześnie barierę izolacyjną.
 • Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.).
 • Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać.
 • Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze.
 • Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.

  Nawierzchnia bezpieczna

 • Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną (piankową, gumową) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą), do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn.
 • Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %.
 • W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą.

  Nawierzchnia komunikacyjna

 • Projektuje się zastosowanie na chodniki piesze (ścieżki) nawierzchnię z wyrobów typu tartan (lub inna syntetyczna, rozwijalna lub wylewana, zgodna z wymogami przywołanej normy).
 • Szerokość ścieżek wynosi ~1,5 m. Ukształtowano ją w układach luźno wijących się, o kształtach obłych.
 • Nawierzchnię w/w ciągów należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą.
 • W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 2,0 %.

  Kolory nawierzchni przyjęto zgodnie z kolorystyką znaku identyfikacji wizualnej programu „SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA”.

  Nawierzchnia bezpieczna (piankowa) – kolor pomarańczowy – paleta barw PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange – ułożona z kształtek, tworzących nieregularne układy powierzchni;

  Nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) – kolor niebieski – paleta barw PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau – ułożona w postaci wijącej się łagodnymi łukami ścieżki;

           III. dotyczące odległości pomiędzy urządzeniami zabawowymi.

  Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placów zabaw na nawierzchniach bezpiecznych zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych nawierzchni w odległości min. 1,50 m. Zapewniono także przy lokalizacji huśtawek wahadłowych odległość min. 3,90 m w strefie nawierzchni bezpiecznej

b)   prawo budowlane – najnowsze przepisy mówią m.in. o tym, iż:

 • place zabaw to obiekty małej architektury – są to obiekty budowlane.
 • w  dokumentacji obiektu powinny koniecznie znaleźć się instrukcje obsługi i eksploatacji
 • plac zabaw powinien być bezpieczny
 • place zabaw podlegają obowiązkowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat – jak trzeba to częściej
 • inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia inwestycji w wydziale architektury

c)   atesty i certyfikaty – place zabaw nie podlegają pod oznaczenia CE. Placówki oświatowe nabywają już wszystkie urządzenia wraz z certyfikatem. Norma nakazuje poświadczenie zgodności. Można wyróżnić trzy możliwości poświadczenia:

 • Deklaracja Zgodności – wystawia producent
 • Świadectwo Zgodności
 • Certyfikat Zgodności – wystawia jednostka certyfikująca

  Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw powinny być oznaczone trwale poprzez: nazwę i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwę, rok produkcji, numer normy z datą jej wydania.  


8.   Gromadzenie dokumentacji


  Jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji producent zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów, które będą potwierdzały i regulowały m.in. takie kwestie jak:

- poświadczenie zgodności z normami;

- dostępność części zapasowych;

- planowany wiek użytkowników;

- wyznaczenie przestrzeni minimalnej urządzenia, tzw. strefa bezpieczeństwa

- określenie wysokości swobodnego upadku dla dostarczanych urządzeń;

- wymagania w zakresie nawierzchni.

  Producent wykonujący zewnętrzny plac zabaw zobowiązany jest również dostarczyć instrukcje do wszystkich dostarczanych urządzeń, które powinny zawierać: 

-  wytyczne dotyczące instalacji;

- szczegóły funkcjonowania urządzenia;

- wymogi w zakresie kontroli i konserwacji;

- pomontażową listę kontrolną;

- notę o konieczności częstszych kontroli i konserwacji przy intensywnym użytkowaniu;

- zalecenie szczególnej ostrożności w razie niepełnej instalacji, demontażu i konserwacji;

  Właściciel placu zabaw również powinien posiadać dokumentację, np. Dziennik placu zabaw, który powinien zawierać:

- Plan Kontroli;

- Harmonogram Konserwacji;

- Procedurę postępowania w razie awarii, wypadku lub pożaru;

- Dokumentację przeglądową dla 3 rodzajów przeglądów: regularnych, funkcjonalnych i podstawowych.

 

9.   Przegląd i konserwacja urządzeń na placu zabaw


  Na placu zabaw powinien obowiązywać ogólny program konserwacji, który dotyczy zarówno wyposażenia, jak i nawierzchni placu.

Wyposażenie placu zabaw należy systematycznie kontrolować pod wieloma względami, m.in.:

- potencjalnych zagrożeń

- uszkodzeń konstrukcji wynikających z korodowania

- występowania szkodników

- gnicia i wietrzenia materiałów użytych do budowy

Obowiązujące normy przewidują trójstopniowy system kontroli urządzeń na placu zabaw:

a)   regularna kontrola przez oględziny, która umożliwia ujawnienie zagrożeń, będących wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych itp.

b)   kontrola funkcjonalna - bardziej szczegółowa, przeprowadzana co 1-3 miesiące, ma za zadanie sprawdzić funkcjonowanie i stabilność sprzętu oraz jego zużycie.

c)   coroczna kontrola podstawowa – wykonywana raz w roku, ma na celu ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni itd.

Każdy obiekt powinien mieć dokumentację wszelkich robot:

● dziennik zarządcy placu zabaw z zapisem przeprowadzonych kontroli funkcjonalnych (co 1-3 miesiące)
i podstawowych (corocznych).

● dokumenty urządzeń gwarancyjnych, instrukcje montażu i demontażu – dostarcza je producent,

● instrukcje kontroli, obsługi, wymiany części i konserwacji, dostarczane przez producenta,

● Świadectwo kontroli i ewentualnych badań

● tablicę informacyjną – z nazwą i adresem zarządcy

● tablicę porządkową,

● informację o ewentualnych wypadkach i okolicznościach, w jakich się one zdarzyły.

  W celu zapobiegania wypadkom właściciel lub zarządca placu zabaw powinien zapewnić odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie. Musi on uwzględniać warunki lokalne i instrukcje producenta, które mogą decydować o częstotliwości kontroli.

  Wszystkie osoby wykonujące kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiadać niezbędną wiedze oraz doświadczenie. Wskazane jest, aby ci, którzy prowadza regularne kontrole przez oględziny posiadali, choćby podstawowe, przeszkolenie w tym zakresie.


10.      Bezpieczeństwo placów zabaw


  Bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw jest kwestią najważniejszą. Dlatego też, niezwykle istotne jest, by w trakcie budowy zewnętrznego placu zabaw starać się wyeliminować wszelkie ewentualne zagrożenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu użytkowników.

 Środki zapobiegawcze w celu utrzymania bezpieczeństwa i sprawności wyposażenia:

 • dokręcanie i wzmacnianie połączeń,
 • odmalowywanie i odświeżanie powierzchni,
 • spulchnianie, wygrabianie i wyrównywanie nawierzchni luźnych amortyzujących upadki. Powinno się sprawdzić, czy nawierzchnie te nie uległy przemieszczeniu lub ubiciu zwłaszcza w najintensywniej użytkowanych miejscach – pod huśtawkami i zjeżdżalniami
 • smarowanie łożysk,
 • dosypywanie do wymaganego poziomu materiału nawierzchniowego,
 •  utrzymywanie wolnych przestrzeni między urządzeniami, usuwanie wszelkich nieczystości,
 • naprawa lub wymiana połączeń i zamocowań, części zużytych albo uszkodzonych, a także niesprawnych elementów konstrukcyjnych.

  W przypadku, gdy jednak dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku na placu zabaw, bardzo dobrym źródłem informacji dla właściwych organów są w takiej sytuacji raporty lub inne informacje sporządzone w następstwie wypadków. Często takie dane stanowią podstawę do przeprowadzenia kontroli przez instytucje inspekcyjna albo samego producenta.

  Wypadki można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza (może być przewidziany przepisami prawa lub wskazany w systemie wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem). Dokument taki może być wypełniany elektronicznie przez rodziców, świadków, czy właścicieli. Warto wspomnieć, że odpowiedzialna instytucja zapewne nie nałoży sankcji na administratora, jeśli ten dobrowolnie będzie współpracował w przywróceniu bezpieczeństwa na placu zabaw

Oto przykłady najczęściej wykrywanych nieprawidłowości na placach zabaw:

 • Niewłaściwa nawierzchnia

  Rodzaj zastosowanej nawierzchni zależy od wysokości swobodnego upadku. Pod urządzeniami należy kłaść nawierzchnie miękkie o odpowiedniej amortyzacji upadku dziecka, np. pole wiórowe, żwirkowe lub piaskowe bądź też nawierzchnię syntetyczną.

 • Brak lub niewłaściwe zakotwiczenie urządzeń

  Aby zapobiec przesuwaniu, przechylaniu lub wywracaniu urządzeń i zachować wokół nich strefy bezpieczeństwa, powinny one być trwale związane z podłożem.

 • Brak regularnych przeglądów i konserwacji

  Urządzenia bez nadzoru i bieżącej konserwacji mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Dotyczy to szczególnie urządzeń mobilnych, takich jak huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, bujawki, które są najbardziej niebezpieczne, a jednoczenie najczęściej używane przez dzieci na każdym placu zabaw.

 • Brak zachowania stref minimalnych  

  Wokół każdego urządzenia na placu zabaw musi być zachowana bezpieczna strefa, w której nie może się znaleźć inny element.

 • Niewłaściwe wymiary otworów grożące zakleszczeniem

  W wyposażeniu placów zabaw nie można stosować otworów o średnicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyż dziecko może w nich zaklinować palce, ręce, głowę lub inna część ciała.

 • Błędy w fundamentowaniu

  Zbyt płytkie zalewanie fundamentów lub przykręcanie sprężyn bujaków bezpośrednio do fundamentu grozi ich wyrwaniem.

 • Brak odpowiednich zabezpieczeń w karuzelach

  Brak osłon w karuzelach tarczowych, odpowiedniego zabezpieczenia krzesełek, brak ograniczenia prędkości obrotowej urządzenia jest częstą przyczyną niebezpiecznych zdarzeń.

 • Drewno w bezpośrednim kontakcie z gruntem

  Niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie bezpośrednio w gruncie drewnianych elementów. W takich warunkach drewno szybko gnije, traci wytrzymałość mechaniczną i może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

 • Korozja elementów metalowych

Zaniedbane, skorodowane urządzenia metalowe maja obniżoną wytrzymałość i stanowią zagrożenie.

 • Brak regulaminu i oznaczenia urządzeń

  Regulamin powinien określać zasady użytkowania placu zabaw oraz informować o zarządcy terenu. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą wyprodukowano urządzenia.


11.      Odbiór obiektu (otwarcie i wielka radość dzieci)


  Właściwie zaprojektowany i wykonany oraz dobrze funkcjonujący plac zabaw charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. Właściwą lokalizacją z zachowaniem odpowiednich przepisów, a dotarcie do niego nie wymaga przekraczania niebezpiecznych ulic, torów tramwajowych itp.;

2. Dostosowaniem do potrzeb użytkowników;

3. Wyposażeniem w bezpieczne, atrakcyjne i wszechstronnie rozwijające dzieci urządzenia do zabaw, które posiadają certyfikaty zgodności z normami;

4. Odpowiednią nawierzchnią dostosowaną do rodzaju aktywności oraz amortyzującą ewentualne upadki dzieci z urządzeń;

5. Wyposażaniem w dodatkowy sprzęt tj.: ławki, altany, kosze na śmieci, oświetlenie, monitoring;

6. Ogrodzeniem – w miejscach, gdzie jest to konieczne;

7. Zaopatrzeniem w tablice informacyjne i regulamin porządkowy;

8. Systematyczną kontrolą, oraz jej udokumentowaniem w  dzienniku placu zabaw;

9. Czystością.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Bezpieczny Plac Zabaw - projektowanie
placu zabaw, tworzenie kosztorysu, doradztwo w przygotowaniu SIWZ.
BPZ - Bezpieczny Plac Zabaw
ul. Złotej Jesieni 23
05-820 Piastów

Strona główna | O nas | Regulacje prawne | Wniosek MEN | Radosna Szkoła | Budowa placu zabaw | Usługi | Kontakt